Jumat, 27 Agustus 2010

Sejarah Singkat Beberapa Ahli Hadist


Definisi Ahli Hadits
Menurut bahasa Arab, al-hadits berarti "baru." Lawan katanya al-qadim, yang berarti "lama." Adapun menurut istilah, al-hadits ialah perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, atau akhlak Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam. (Lihat Manhaj an-Naqdi Fi Ulumil Hadis, hlm. 26)

Ilmu hadits terdapat dua macam, yaitu:
1. ilmu hadits riwayat,
2. ilmu hadits dirayah.

Ilmu hadis riwayat ialah ilmu yang meliputi perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat Nabi, riwayat dan penyampaian, serta penulisan lafaz-lafaznya. (Tadribur-Rawi 1:40)
Ilmu hadis dirayah ialah ilmu tentang peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan. (Tadribur-Rawi 1:41). Ilmu ini disebut juga Musthalah Hadis.

Jika dikatakan Ahli Hadis, ialah orang-orang yang memperhatikan hadits Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam, baik dari segi riwayat maupun dari dirayah. Mereka mencurahkan tenaganya untuk mengkaji hadits-hadits Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam dan periwayatannya, mengikuti isinya berupa ilmu dan amal, serta menjalankan sunnah dan menjauhi bid'ah. Mereka berbeda dengan para pengikut hawa nafsu (ahlul hawa) yang cenderung mendahulukan perkataan-perkataan orang sesat daripada sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam. Golongan pengumbar nafsu ini sering lebih mendahulukan akal pikiran yang rusak, logika yang kacau, dan perkataan yang bertentangan dengan Al Quranul Aziz dan as-Sunnah asy-Syarifah.

Dengan demikian, Ahli Hadis adalah orang yang paling patut meyakini kebenaran; mengikuti sunnah, jamaah, dan golongan yang selamat. Mengenai jamaah ini, Imam Ahmad berkata, "Kalau bukan Ahli Hadis, maka aku tak tahu lagi siapa mereka itu?" (Syaraf Ashhabul Hadits, hal. 25).

Syekh Abu Ismail ash-Shabuni juga menyebut sifat-sifat Ahli Hadis dalam risalah beliau yang berjudul Akidah as-Salafi Ashhabil Hadis (Akidah Salaf Ahli Hadis) atau ar-Risalah Fi l'tiqadi Ahli-Sunnah wa Ashhabil Hadis wal A'immah (Risalah tentang I'tiqad Ahli Sunnah, Ahli Hadis, dan Para Imam). Menurut beliau, "Mereka meneladani Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam dan para sahabatnya. Mereka meneladani orang-orang Salaf yang shaleh dari imam-imam ad-dien dan ulama kaum muslimin. Mereka berpegang teguh pada ad-dien yang kokoh dan kebenaran yang nyata. Mereka membenci ahli-ahli bid'ah yang sering mengada-ada dalam soal agama." (Aqidah as-Salafi Ashhabil Hadis, hlm. 99-100)

Syekh al-Ashbahani berpendapat mengenai Ahli Hadis. "Kami (nendapatkan sunnahnya dan kami mengetahuinya dengan atsar-atsar yang masyhur yang diriwayatkan dengan sanad-sanad shahih dan bersambung, yang dinukil oleh para ulama penghafal hadits (hafizh); sebagian mereka dari sebagian yang lain. Menurut kami, mereka Itu -Ashhabul Hadits- sangat gigih mencari, mengumpulkan, dan mengikuti hadits-hadits shahih. Karena itu, kami yakin, berdasarkan Alquran dan as-Sunnah, bahwa merekalah ahlinya, dan bukan kelompok lain."
"Kami melihat Ahli Hadis rahimahumullah dahulu dan sekarang adalah orang-orang yang berjalan mencari atsar-atsar yang menunjukkan sunnah Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam, lalu mereka mengambilnya dari sumber-sumber aslinya, mengumpulkannya, dan memeliharanya. Mereka menyeru orang banyak untuk mengikutinya serta mencela para penentangnya. Karena itu, banyaklah hadits di tangan mereka, sehingga mereka terkenal sebagai Ahli Hadis." (al-Hujjah Fi Bayanil Mahajjah, lembaran 166b-167b, dalam tulisan tangan) nah berikut beberapa sejarah singkat para ahli hadist
 • Sejarah Singkat Imam Malik

 • Sejarah Singkat Imam Hanafi
 • Sejarah Singkat Imam Syafi'i
 • Sejarah Singkat Imam Hanbali

 • Sejarah Singkat Imam Bukhari
 • Sejarah Singkat Imam Muslim
 • Sejarah Singkat Imam Tirmizi
 • Sejarah Singkat Imam Al Baihaqi

 • Sejarah Singkat Imam An-Nawawi

 • Sejarah Singkat Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani
 • thumbnail
  Judul: Sejarah Singkat Beberapa Ahli Hadist
  Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
  Ditulis Oleh

  Artikel Terkait Sejarah Singkat Beberapa Ahli Hadist :

  0 komentar:

  Posting Komentar

   
  Copyright © 2013. About - Sitemap - Contact - Privacy
  Template Seo Elite oleh Bamz